Farligt affald

Farligt affald anvendes som fællesbetegnelse for affald, som på kort eller lang sigt kan medføre skader hos mennesker, dyr eller økosystemet, hvis det ikke håndteres korrekt. Vi har den viden og de tilladelser, der kræves for at hjælpe med effektiv og sikker håndtering af al slags farligt affald. Ved hjælp af kurser, analyser og korrekt emballage skaber vi sammen en genvindingsløsning, der kombinerer god affaldsøkonomi med høj sikkerhed og store miljøfordele.

DET GØR VI MED DET FARLIGE AFFALD

 • Registrering af affald
 • Mærkning af emballage
 • Indsamling i korrekt beholder
 • Hentning og transport til Stena Recycling-anlæg
 • Dokumentation iht. love og forordninger
 • Forædling i egne behandlingsanlæg
 • Levering til slutbehandling eller modtagere

FAKTA OM FARLIGT AFFALD

 • Hvert år genvinder vi spildolie fra kunder svarende til en 50 km lang karavane af tankbiler fyldt med råolie
 • Forurenet vand kan renses og sendes ud i havet igen – vi har behandlingsmetoderne
 • Spildolie og andet olieholdigt affald kan genvindes til smøreolie og brændstofprodukter
 • Metal fra batterier kan genvindes til råvarer til nye produkter

TRENDS INDEN FOR FARLIGT AFFALD

 • 40 % stigning i mængden af farligt affald fra virksomheder, husholdninger og plejesektoren i de næste 5 år alene i EU
 • Langt flere registrerede kemikalier omklassificeres som farligt affald
 • Skærpede love om håndtering, mærkning og transport stiller skrappere krav til virksomhederne
 • Kundernes arbejde med bæredygtighed driver udviklingen af håndtering, affaldsminimering og udfasning af farlige stoffer fremover
 • Del denne side