Chr. Hansen – Fra affald til ressource

Chr-Hansen-1280x400_CompQual80_CompQual80.jpg

Hos Chr. Hansen bliver affald indsamlet og genanvendt til nye ressourcer som aldrig før. På bare fem år er genvindingsgraden af de sekundære affaldsfraktioner steget fra 18% til 50%.

FARLIGT AFFALD GØR EN FORSKEL

På Chr. Hansens laboratorier i Hørsholm og Avedøre får de også et ugentligt besøg af Stena Recycling, der kigger forbi for at indsamle, mærke og afhente farligt affald. Også her gælder det, at alt, hvad der kan blive genanvendt, bliver det. Metalholdigt farligt affald såsom spraydåser, oliefiltre og batterier bliver sorteret, forbehandlet og efterfølgende sendt til genanvendelse i enten Danmark eller Tyskland. Affald der ikke kan genanvendes til nye materialer bliver brændt på godkendte forbrændingsanlæg og dermed udnyttet til energiproduktion. “Når Stena Recycling indsamler og håndterer vores farlige affald ved vi, at det bliver mærket, håndteret og transporteret korrekt i henhold til lovgivningen, og at der er styr på sikkerheden”, påpeger Ninkie Bendtsen.

NATURE’S NO. 1

Med en forretningstrategi, der bærer overskriften Nature’s No. 1, er det ikke overraskende, at bæredygtig genvinding står højt på dagsordenen hos bioscience-virksomheden Chr. Hansen. Gennem de seneste otte år har Chr. Hansen i Danmark samarbejdet med Stena Recycling om at omdanne affald til nye ressourcer. Virksomhedens globale mål er at nå en genvindingsgrad på 40%. Det mål er for længst realiseret i Danmark, og på bare fem år er genvindingsgraden øget fra 18% til 50% for de sekundære affaldsfraktioner såsom plastik, pap og metal. Chr. Hansens primære affaldsstrøm er det såkaldte eluat (flydende restfraktion fra centrifugering mm), som bliver bortskaffet til brug i kunstgødning og biogasanlæg.

INDBLIK SKABER RESULTATER

I dag er Stena Recycling totalleverandør på affaldsområdet for Chr. Hansen og har et indgående kendskab til virksomhedens produktionsforhold, daglige drift og produkter. Det er et indblik, der skaber resultater og danner grundlag for udvikling af løsninger, der fungerer i praksis i hverdagen. “Som totalleverandør kender Stena Recycling efterhånden vores virksomhed og vores behov godt. Kendskabet til virksomheden sætter Stena Recycling i stand til løbende at udvikle effektive forbedringsforslag og ideer til, hvordan vi kan kopiere løsninger fra site til site”, understreger Ninkie Bendtsen.

ÉN SAMARBEJDSPARTNER – ÉN LØSNING

Før samarbejdet med Stena Recycling stod Chr. Hansen selv med det overordnede ansvar for at håndtere virksomhedens affald. Med en affaldsbranche i rivende udvikling var det imidlertid en udfordring at holde sig ajour med ny teknologi, løsningmuligheder og lovkrav. “Bæredygtighed ligger dybt i vores miljøarbejde, fordi det ganske enkelt er det rigtige at gøre, men det skal også være en god forretning. Derfor ønskede vi én samarbejdspartner, der kunne håndtere så mange af vores affaldsfraktioner som muligt og løbende kunne rådgive os om nye og bedre løsninger”, fortæller miljøkoordinator Ninkie Bendtsen.

FRA AFFALD TIL NYE RÅVARER

Stena Recyclings primære opgave hos Chr. Hansen er at sørge for, at en bred vifte af virksomhedens affaldsfraktioner bliver sikkert og effektivt indsamlet – og genanvendt. Alle former for affald - fra pap og papir, jern og metal til træ, farligt affald og bioaffald - bliver omdannet fra affald til nye råvarer eller til energi. Det gælder for eksempel 350 tons bioaffald, der hvert år bliver genanvendt til henholdsvis kunstgødning og biogasanlæg, og 700 palletanke årligt, der enten bliver genbrugt eller får nyt liv som plast og jern. Både hård og blød plastik bliver indsamlet, vasket og genanvendt og det samme gælder papir og pap, der bliver brugt i fremstillingen af nyt karton, pap og papir.

UGENTLIG AFFALDSTJEK

For at sikre at de mange forskellige affaldsfraktioner bliver sorteret korrekt og for at få indblik i affaldstyperne, får Chr. Hansen hver uge besøg af Anne Sørensen fra Stena Recycling, der tjekker, at affaldet havner i de rigtige affaldsbeholdere. Hvis affaldet ikke er sorteret korrekt, sender Anne et foto af fejlsorteringen til Chr. Hansen, der herefter kan rette op på problemet. Samtidig byder Anne ind med forbedringsforslag til, hvordan fejlsorteringer kan undgås i fremtiden og ideer til, hvilke andre typer affald der også kan sorteres og genanvendes. Udover at skabe øget recycling er formålet at sikre den bedst mulige affaldshåndtering hos Chr. Hansen.

EFFEKTIV AFFALDSHÅNDTERING = TRYGT ARBEJDSMILJØ

Et mere sikkert arbejdsmiljø og en tryggere hverdag for de ansatte er generelt en bonus ved samarbejdet med Stena Recycling. Automatiserede affaldsløsninger og maskinel, der udfører det hårde arbejde, sikrer mere ergonomiske arbejdsstillinger og skåner Chr. Hansens medarbejdere for tunge og uhensigtsmæssige løft. Stena Recycling står blandt andet for service og forebyggende vedligehold af virksomhedens affaldskomprimatorer, hvilket både frigiver tid og ressourcer og øger sikkerheden på arbejdspladsen. “Samarbejdet med Stena Recycling reducerer risikoen for uheld og sikrer, at vi kan tilbyde vores medarbejdere et trygt og sikkert arbejdsmiljø”, understreger Ninkie Bendtsen.

EN ENDNU STÆRKERE GRØN PROFIL

Effektiv affaldshåndtering og bæredygtig genvinding bidrager ikke kun til et mere sikkert arbejdsmiljø men også til en endnu stærkere grøn profil hos Chr. Hansen. “Det er vigtigt for vores samarbejdspartnere, kunder og slutbrugere, at vi agerer ansvarligt, når det gælder miljø og arbejdsmiljø. Affaldssortering og genvinding gør det ikke alene, men udgør et positivt bidrag”, konstaterer Ninkie Bendtsen.

DANMARK SOM FOREGANGSLAND

Med en genvindingsgrad på 50% af de sekundære affaldsfraktioner er Chr. Hansen i Danmark frontløber indenfor affaldssortering og kan bidrage med værdifuld viden og erfaring i det fremtidige arbejde med at øge genanvendelsesprocenten i Chr. Hansen globalt. Her er målet for 2020 en genanvendelsesprocent på 40, og blikket er rettet mod Danmark for viden, inspiration og læring.

“Vi arbejder målrettet for at bidrage til FN’s bæredygtighedsmål nr. 12. Målet handler om at reducere mængden af affald, og vi stiller skarpt både på vores produkters interaktion med markedet men også på vores egen ressourceudnyttelse”, fortæller Global Environmental Specialist Lars Stern. “Her kan vores danske model for affaldshåndtering fungere som inspiration for vores produktionssites globalt. Gennem vores Global Environmental Excellence Center i Danmark har vi sat øget fokus på affaldssortering og genanvendelse globalt, og vi oplever, at vores udenlandske kolleger ofte henvender sig til os for at lære nyt om muligheder og metoder. I vores danske projekter har vi for eksempel fokus på sikkerhed og god ergonomi i hverdagen, og det er nogle af de erfaringer vi gerne vil udbrede globalt.

NYE MÅL – ARBEJDET FORTSÆTTER

Selvom 2020 målet for bæredygtig genvinding til fulde er nået i Chr. Hansen Danmark, slutter arbejdet ikke her. Virksomheden arbejder målrettet videre med nye mål for 2022 og en yderligere optimering af affaldssorteringen. Hos Chr. Hansen efterspørger de miljøvurderinger af de enkelte affaldsløsninger som et redskab til at vælge den bedste løsning, og derudover håber de på - med mere information og fakta fra Stena Recycling - at kunne blive endnu bedre til at fortælle affaldets historie. “I fremtiden vil vi gerne blive endnu bedre til at fortælle vores interessenter, hvad der sker med vores affald”, afslutter Ninkie Bendtsen. “ Hvilken proces gennemgår affaldet, hvilken ny ressource bliver det til, og hvor ender det henne? Det er nogle af de aspekter af affaldets historie, som vi gerne vil have et større indblik i i fremtiden.”

Del denne side