Rolle i den cirkulære økonomi

cirkulär_ekonomi_960x300_CompQual80_CompQual80.jpg

I Stena Metall-koncernen bidrager vi til udviklingen af den cirkulære økonomi. I samarbejde med kunder og partnere skabes der med bæredygtige serviceydelser og produkter værdi i form af reducerede klimapåvirkninger og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Med en voksende befolkning og et stigende forbrug øges presset på jordens ressourcer i stadig hurtigere takt. Der er behov for at udvikle cirkulære systemer og løsninger, der udnytter ressourcerne bedre.

En omstilling til cirkulær økonomi kræver, at hele samfundet udvikles med en målsætning om at bevare ressourcer i det økonomiske system med en så høj værdi som muligt, så længe som muligt. Med innovation og nye tekniske løsninger skabes der forretningsmodeller, hvor fordele for virksomheden går hånd i hånd med effektiv ressourceudnyttelse. Stena Metall-koncernen bidrager aktivt til udviklingen med løbende udvikling af genvindingsydelser og produkter i tæt samarbejde med kunder og andre forretningspartnere.

Overgangen til cirkulær økonomi udfordres af kulturelle, juridiske, tekniske og økonomiske barrierer. Skiftet fra en traditionel, lineær værdikæde til cirkulær økonomi bygger på forandrede forbrugsmønstre og bæredygtig ressourceudnyttelse. Det kræver støtte i form af langsigtede, politiske styringsmidler kombineret med forretningsmæssige løsninger inden for produktdesign, produktionsprocesser, bæredygtigt forbrug, affald og ressourcehåndtering fra disse flows. Det kræver stor vilje til samarbejde mellem de forskellige aktører i den cirkulære økonomi at tage udfordringerne op. Her har erhvervslivet en unik mulighed for at skabe dynamik og skabe forandringer og hurtigere end lovgivningen kræver det. Stena Metall-koncernen arbejder aktivt for den cirkulære udvikling ved at skabe samarbejde gennem forskning og teknisk udvikling samt ved at føre dialog om, hvordan der kan bygges bro over juridiske forhindringer.

Siden starten i 1939 har Stena Metall-koncernen i sin kerneforretning skabt markedsforudsætninger for at udnytte og forædle ressourcer og værdier, der ellers ville gå tabt og det er vi stolte af. Koncernens genvindingsvirksomheder indtager en naturlig og central plads i den cirkulære økonomi, hvor store mængder affald indsamles, forædles og leveres til industrien i form af nye, genvundne råvarer og på den måde bidrager med store klimafordele. Virksomhederne bidrager også med serviceydelser, der har til formål at skabe mere effektiv ressourceudnyttelse i produktionen og designstadiet. I et mere bæredygtigt samfund er der et klart behov for Stena Metall-koncernens samlede kompetencer, produkter og serviceydelser. Samarbejde er en nødvendighed for øget bæredygtighed og en vigtig succesfaktor for at bidrage til den cirkulære økonomi. Den digitale udvikling er en vigtig del af samarbejdet, som giver større mulighed for videndeling med forretningspartnere. En fælles vidensbase, der fører til fordybende samarbejde og forretningsløsninger, der bidrager til den bæredygtige udvikling.

Stena Metall-koncernen investerer løbende i forskning, teknisk udvikling og innovation for at muliggøre samarbejde og tilgodese kundernes krav, uanset hvilken branche de arbejder i. Koncernen har opbygget en effektiv industriel platform med høj kapacitet og bred geografisk dækning. Vi har afdelinger omkring 200 steder i ti lande tæt på kunderne. Evnen til at skabe nye, innovative løsninger er i høj grad også afhængig af de 3.400 medarbejdere og deres viden og kompetencer. Regelmæssig uddannelse inden for produkt- og materialekundskab er derfor afgørende for virksomheden.

  • Del denne side
Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI?

I en cirkulær økonomi bevares værdien af produkter og materialer, så længe som muligt. Affald og ressourceforbrug minimeres, og ressourcer bevares i økonomien, når et produkt har nået slutningen af sin livscyklus, for at blive brugt igen og skabe yderligere værdi.

For at sikre en bæredygtig vækst i EU skal vi bruge vores ressourcer på en smartere og mere bæredygtig måde. Det er åbenlyst, at den lineære model for økonomisk vækst ikke længere passer til behovene i et globalt moderne samfund. Vi kan ikke bygge vores fremtid på brug-og-smid-væk-modellen. Mange naturressourcer er begrænsede, og vi skal finde en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig måde at bruge dem på.

Fra den Europæiske kommissions pakke om cirkulær økonomi, der blev vedtaget i december 2015.

Affaldstrappen er en model, der graduerer forskellige måder at håndtere – og minimere – affald på. Jo højere oppe ad trappen affaldet kommer, jo højere værdi har det. Affaldstrappen er baseret på et EU-direktiv og er en bærende tanke i den cirkulære økonomi.

 

STENA RECYCLING KONCERNEN HAR EN STÆRK LOKAL TILSTEDEVÆRELSE.