HaloSep - fra farligt affald til ressourcer

2019-05-20

Stena_Kopenhamn_1280x400_CompQual80_CompQual80.png

Stena Recycling og Vestforbrænding samarbejder om at etablere verdens første forsøgsanlæg, der kan rense metaller ud af flyveaske. Anlægget bliver bygget på Vestforbrændings kraftvarmeværk i Glostrup, hvor omkring 15.000 tons flyveaske hvert år skal omdannes til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske. Processen kaldes HaloSep og bygges med tilskud fra EU's LIFE-program.

Energigenvinding af affald med produktion af både fjernvarme og el er et klimavenligt alternativ til håndtering af affald, der ikke kan eller skal materialegenvindes. I Vestforbrænding energigenvindes der hvert år over 570.000 ton affald, som forsyner omkring 180.000 danskere med fjernvarme og el. En udfordring ved affaldsforbrænding er, at der opstår restprodukter, der er vanskelige at håndtere.

Stena Recyclings patenterede teknik HaloSep gør det muligt at løse flere problemer, som opstår ved affaldsforbrænding. HaloSep neutraliserer i en integreret proces to problematiske restprodukter, alkalisk røggasaske og saltsyre. Restproduktet er behandlet og renset aske, en saltopløsning, der kan udledes i havet eller anvendes som vejsalt, samt metalkoncentrat, der kan genvindes i smelteværker.

Stena Recycling og Vestforbrænding, to førende affalds- og genvindingsselskaber i Danmark, har fået tildelt midler fra EU's finansielle instrument for miljø og klima, LIFE-programmet, til byggeriet af et HaloSep-demonstrationsanlæg. Det sker i Vestforbrændings eksisterende anlæg i København.

– Det bliver på mange måder en win-win-situation. Anlæggets forbrug af kemikalier til rensning reduceres, og den rensede aske overholder de gældende EU-udvaskningskrav for lokal deponering og er renset for tungmetaller som kadmium, bly og zink. Da der bliver mindre aske, reduceres transporten af aske til deponi, og transportvejen bliver også kortere, fortæller Per Wulff, Energichef hos Vestforbrænding.

– Projektet kører ind til 2021, men vi forventer at kunne præsentere konkrete resultater allerede i 2020. Det er også vores ambition at finde anvendelse for den behandlede aske, f.eks. i byggematerialer. Så vil vi kunne fjerne asken helt fra deponi, forklarer Ulf Arnesson, adm. direktør hos Stena Recycling i Danmark.


Pressekontakt:

Stena Recycling A/S: Ulf Arnesson, Adm. Direktør. Tlf. +45 20 43 50 12
I/S Vestforbrænding: Per Wulff, Energichef. Tlf. +45 44 85 71 63, pw@vestfor.dk

Del denne side

I/S Vestforbrænding

Vestforbrænding er et førende affaldsselskab i Danmark. Hvert år håndteres der ca. 1 mio. ton affald, og der er fokus på affaldets ressourceværdi i form af materialegenvinding eller energiproduktion. 330 medarbejdere servicerer over 900.000 indbyggere i kommunen – en sjettedel af Danmarks befolkning. Desuden ydes service til ca. 60.000 virksomheder.
www.vestfor.dk