Stena Recycling fortsætter sin produktion og alle filialer er ÅBNE I DANMARK.

2021-01-04

I Stena Recycling varetager vi en vigtig rolle i samfundet med håndtering af ressourcer og produktionsaffald. Håndtering af affald er på listen over kritiske opgaver, og derfor kører hjulene fortsat hos alle vores filialer og produktionsanlæg landet over. Det betyder, at vores kunder fortsat kan levere affald på filialerne. Ligeledes vil kundeservice og jeres kontaktperson fortsat være tilgængelige som normalt.

STENAS ROLLE

Vi ønsker at varetage denne vigtige rolle igennem en formodentlig længerevarende periode med risiko for Corona smitte. Alle vores produktionsanlæg er i gang - naturligvis med flere sikkerhedstiltag. Stena Recycling i Tilst er dog lukket for private. Vores afsætningskanal navigerer således, at vi undgår flaskehalse i den videre afsætning.

VI STÅR SAMMEN

  • Sammen med kunder inviterer vi til dialog gennem e-mail og telefon. Kundeservice og jeres kontaktperson er tilgængelige som normalt. Der vil være et prioriteret aktivitetsniveau med vores kunder, så vi sammen løser opgaverne bedst muligt.
  • Der kan komme ændringer af åbningstider på filialerne - men alle filialer er i gang. Du kan finde information om åbningstider og kontaktoplysninger til filialerne her.

Intensiveret indsats mod smittespredning

Tryghed og sikkerhed blandt medarbejdere og gæster prioriteres højt, og vores indsats mod smittespredning er intensiveret i takt med myndighedernes skærpede restriktioner. Med de seneste restriktioner fra myndighederne har vi indført ugentlige tests på alle vores filialer og produktionsanlæg således, at alle medarbejdere, der dagligt møder ind på arbejde, testes på ugebasis.

Det skal være trygt for vores medarbejdere at møde ind på arbejde, og samtidig har vi et ansvar for alle vores eksterne gæster og chauffører. Sikkerhedsglas, mundbind og håndsprit har været en del af dagligdagen længe og er det fortsat – og adfærdsregler er skiltet og kommunikeret ud på både filialer, spisestuer, mødelokaler m.m.

Alle vores funktionæransatte, som kan klare arbejdet hjemmefra, gør det.

HOLD DIG OPDATERET HER...

Stena Recycling har nedsat et team, som følger udviklingen nøje og holder denne side opdateret. Skulle der komme ændringer i markedet, som påvirker dig som kunde, vil du finde informationen her.

Vores kunder og medarbejdere har højeste prioritet, hvorfor vi tager alle nødvendige forholdsregler.  Alle ansatte i Stena Recycling følger retningslinjer i overensstemmelse med de anbefalinger, regeringen er kommet med. Vi gør alt for, at vores medarbejdere bruger sund fornuft og tager ansvar i deres kontakt med kunder og partnere.

 

---------------- English version -----------------

 

Stena Recycling continues the production and ALL branches ARE OPEN in Denmark.

COVID19 UPDATE

At Stena Recycling, we have an important role in society in managing resources and production waste. Waste management is on the list of critical tasks. This means that our customers can continue to deliver waste to the branches. Likewise, customer service and your contact person will continue to be available as usual.

Waste management is on the list of critical tasks and therefore Stena Recycling continues to keep the branches open. This means that customers can continue to deliver waste to the branches and planned pick-ups / agreements in the affected 7 municipalities continue as usual. Likewise, our customer service and your contact person will be available as usual.

STENAS ROLE

Stena Recycling has an important role in society in managing resources and production waste. We want to fulfill this role through a presumably longer period of risk of Corona infection. Our production facilities are all operating with several safety measures. Stena Recycling in Tilst is closed for private people. Our sales channel will navigate to avoid bottlenecks in outbound sales activities .

we stand together

  •  Together with customers, we invite you to a dialogue via e-mail and telephone. Customer service and your contact person are available as usual. There will be a priority level of activity with our customers so that we handle projects together as best as possible.
  • There may be changes in opening hours at the branches during the corona period. Therefore, contact the relevant branch before transporting your production waste or check the opening hours here.

measures against the spread of covid-19

Safety and security among employees and guests are a high priority, and our efforts against the spread of infection have been intensified in line with the authorities' stricter restrictions. With the latest restrictions from the authorities, we have introduced weekly tests at all our branches and production facilities so that all employees who come to work on a daily basis are tested on a weekly basis.

It must be safe for our employees to come to work, and at the same time we have a responsibility for all our external guests and drivers. Safety glasses, masks and hand sanitizer have been a part of everyday life for a long time and continue to be so - and rules of conduct have been signposted and communicated to branches, dining rooms, meeting rooms, etc.

All employees who can handle their work from home do so.

KEEP UPDATED HERE

Stena Recycling has set up a team that closely monitors the development and will keeps this page updated. Should there be any changes in the market that affect you as a customer, you will find the information here.

Our customers and employees have the highest priority which is why we take all necessary precautions. All employees at Stena Recycling follow guidelines in accordance with the recommendations made by the government. We make every effort for our employees to use common sense and take responsibility in their contact with customers and partners.

Del denne side