Stena Recycling og Vestforbrænding indleder nyt stort samarbejde om sortering af plast

2021-07-02

Henrik Grand Petersen, adm. dir. i Stena Recycling (tv)_____ Steen Neuchs Vedel direktør i Vestforbrænding (th)_CompQual80.jpg

Stena Recycling og Vestforbrænding har netop indgået aftale om i fællesskab at udvikle nye effektive metoder til at sortere den plast fra, som i dag indgår i forbrænding. Målet er øgede mængder til genanvendelse og genbrug samt at medvirke til efterlevelsen regeringens klimamål og reduktion af CO2. 

Alene i Danmark forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året, som kommer fra både private husholdninger og fra erhvervslivet. Hvis disse mængder ikke reduceres, vil forbrændingsanlæggene i 2030 stå for udledning af 1,5 mio. tons CO2 svarende til 3,6 pct. af den samlede danske udledning.

Samarbejdet mellem Stena Recycling og Vestforbrænding indgår i begge virksomheders strategier, hvor øget samarbejde mellem private og offentlige virksomheder har høj prioritet og giver fordele vedr. økonomi og videndeling.Stena Recycling er blandt Nordens førende virksomheder inden for genanvendelse. Stena håndterer alle typer spild og affald, og virksomheden er ofte med til at introducere nye teknologier og metoder inden for genanvendelsesområdet. Det er ikke første gang, Stena Recycling og Vestforbrænding indgår et udviklingssamarbejde på klima- og miljøområdet. Således er det såkaldte HaloSep forsøgsanlæg, som skal omdanne flyveaske til genanvendelige materialer, allerede sat i drift på Vestforbrænding i tæt samarbejde med Stena Recycling.

”Med dette nye tiltag styrker vi samarbejdet, samtidig med at begge virksomheder fortsat og aktivt medvirker til opnåelse af klimamålene, fremmer cirkulær økonomi og optimerer affaldsbehandlingen med mere plastik til genanvendelse. Det er samtidig en af både vores og Stena Recyclings måder at arbejde metodisk hen imod at blive så klimavenlige som muligt og samtidig udlede mindst mulig CO2 og anden klimabelastning til vores omverden,” fortæller direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel, som forventer, at der vil blive tale om betydelige mængder fra både private husholdninger og erhverv, som vil blive taget ud af Vestforbrændings ovne.I aftalen mellem virksomhederne hedder det bl.a., at der skal opbygges et anlæg til forsortering af affaldet hos Stena Recycling. Det forventes, at samarbejdet vil vare op til tre år, og at det ophører, når anlægget kan sættes i drift med status som kommercielt. Investeringen i projektet forventes at løbe op i et tocifret millionbeløb.”Det er præcist udviklingssamarbejder som dette, som viser værdien af dialogen mellem private og offentlige virksomheder, når vi skal bidrage til at opnå større samfundsmæssige mål som eks. klima og miljø. Og så peger dette direkte ind i Vestforbrændings nye strategi, hvor vi har fokus på at blive langt mere klimaneutrale og bevidste om vores medansvar for et bedre klima,” siger Steen Neuchs.

Via et udbygget filialnetværk og mange internationale samarbejdspartner bidrager Stena Recycling hver dag med at øge genanvendelsen af det affald man modtager fra sine mange kunder. Øget plastgenanvendelse er et prioriteret område for Stena Recycling, som blandt andet har resulteret i en større investering i et plast sorteringsanlæg i Halmstad i Sverige, hvor sorteret plast leveres tilbage til producenter som en ny råvare. Hertil kommer erfaring med plastgenanvendelse fra en række nationale og internationale samarbejdspartnere.”Vi lever gerne op til ansvaret og de globale mål om et reduceret CO2 udslip, og jeg ser frem til et strategisk samarbejde med Vest Forbrænding, som modtager store mængder plast til forbrænding. Begge virksomheder ønsker mere cirkulære løsninger for plast og jeg forventer, at vi i fællesskab med Vestforbrænding kan trække på de fælles erfaringer og på den baggrund udvikle nye bæredygtige løsninger for plast i Danmark. Et stærkt team af eksperter fra begge virksomheder er bragt sammen og det er min forventning at teamet vil levere stærke og bæredygtige løsninger”, siger Henrik Grand Petersen, adm. dir. i Stena Recycling


Del denne side